TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG MASTERI THẢO ĐIỀN THÁNG 5/2016

Cập nhật hình ảnh thực tế tiến độ xây dựng Masteri Thảo Điền tháng 5/2016

flyecam-webdesign-tiendo-09042016-01 design-tiendo-09042016-02 design-tiendo-09042016-03 design-tiendo-09042016-04 design-tiendo-09042016-05 design-tiendo-09042016-06

Trả lời